D I M E N S I E S de nieuwe naam voor de steen der wijzen
Deze website is nog in constructie
Hierbij een voorlopige gedeeltelijke samenvatting van een boek over dimensies en de steen der wijzen.

CREDO                                                                                              

De enige ware levensvorm is bewustzijn; ook wel geest genoemd.
Alles wat is, was en zal zijn, bevindt zich in dit bewustzijn.
Bewustzijn omvat grote en kleinere entiteiten, die, door hun vermogen om
het eigen bewustzijn waar te nemen, wezens genoemd worden. Men kan die wezens ook  Ik-wezens noemen.
Het Ik-wezen dat de totaliteit van alle bewustzijn kan waarnemen noemt men in  christelijke kringen God.
Voor de schepping waren er dus miljarden Ik-wezens, beperkt tot het waarnemen
van hun eigen kleine gedeelte van het totale “weten” en kennis.
Het totaalwezen dat wij hier gemakkelijkshalve “God” zullen noemen, besloot om alle wezens in staat te stellen hun “weten” en “kennis” aan mekaar door te geven om alzo
zijn eigen totaalkennis minstens te benaderen en zelfs te evenaren.
Aangezien een “bewustzijnsinhoud” zichzelf alleen maar kan uitbreiden door een
deel van een andere “bewustzijnsinhoud” als het ware te stelen, moest er een
andere vorm van overdracht worden gecreëerd.
Die vorm, ook wel “schepping genoemd” bestond er in het bewustzijn in een
“tijdsgebeuren” te plaatsen.  Het scheppen van tijd.
Die tijd zelf kon en kan drie hoofdvormen aannemen, namelijk :
1. Toekomst (bewustzijn)
2.  Heden (ziel)
Verleden (Materie)


Dimensies (de 12 dimensies)                                                       

1. Ik-lichaam beheerd door Tronen (geesten van de wil)
2. Ether-lichaam beheerd door Kyriotetes (geesten van de wijsheid)
3. Astraal-lichaam beheerd door Dynamis (geesten van de beweging)
4. Fysiek-lichaam beheerd door Exusiaď (geesten van de vorm)
5. Waarnemingsziel beheerd door Archaď (tijdgeesten)
6. Verstandsziel beheerd door Archangeloď (Aartsengelen)
7. Lagere bewustzijnsziel beheerd door Angeloď (Engelen)
8. Gewaarwordingsziel beheerd door de mens zelf
9. Gemoedsziel
10. Bewustzijnsziel
11. Geestzelf
12. Levensgeest


Mensen - 5 dimensionale wezens
Angeloď - 6 dimensionale wezens
Archangeloď - 7 Dimensionale wezens
Archaď - 8 Dimensionale wezens
Exusiaď - 9 Dimensionale wezens
Dynamis - 10 Dimensionale wezens
Kyriotetes - 11 Dimensionale wezens
Tronen - 12 Dimensionale wezens


Elke dimensie is onderverdeeld in 12 (sub-dimensies), waarvan de eigenschappen nauw verbonden zijn met die van de gewone 12 dimensies.
voorbeeld :
De 1e dimensie bestaat uit (fysiek bekeken) oneindig kleine “deeltjes”.
1,1 dim =  Oneindig kleine elementen die ontstaan zijn uit het zuiver en tijdloos 
                 bewustzijn (geest).  
                 Blauwdruk van de “zuivere geestmens”            
1,2 dim =  Het etherisch ik-lichaam
                  Blauwdruk van het ether-lichaam
                 1 dimensionale oneindig kleine elementen die de potentie bezitten (afkomstig
                  van het zuiver bewustzijn) zich te kunnen verbinden tot 2 dimensionale  
                  elementen , samen met die elementen, die een gelijkaardige potentie
                  bezitten, maar waarvan bepaalde “eigenschappen” zijn ingebracht vanuit
                 het ether-lichaam tijdens een vorig fysiek overlijden.
1,3 dim = Het astrale Ik-lichaam
                 Blauwdruk van het astrale-lichaam
                 Zelfde eigenschappen als vorige, maar dan met betrekking en als   .
                 voorbereiding tot de 3e dim (astraal-lichaam)
1,4 dim = Het fysieke ik-lichaam
                 Blauwdruk van het fysieke-lichaam 
                 Zelfde eigenschappen, maar met betrekking tot de 4e dim (fysiek-lichaam)             
 

2e voorbeeld :
4,3 dim =  Het astrale fysieke-lichaam
                 Dat gebied in ons fysieke-lichaam dat het astrale omvat, zoals bvb begeerte,
                 gevoelens t.o.v. materie, enz...


Dimensies, de nieuwe naam voor de steen der wijzen                         

Inleiding :

Vrij algemeen wordt aangenomen dat er 3 dimensies zijn, namelijk de 1e als lijn, de tweede als vlak en de derde als inhoud. 
In dit werk wordt met deze stelling geen rekening gehouden en worden de verschillende dimensies anders benoemd.

Er wordt vertrokken van het standpunt dat er 12 dimensies zijn, waarvan de 4 eersten kunnen worden beschouwd als behorende tot het fysieke.  Dit betekend dat deze 4 dimensies inhouden hebben die nauw verbonden zijn aan één of andere vorm van materie.
Dimensies bestaan hoofdzakelijk uit “tijd” en “bewustzijn”..

Vertrekkende vanuit het element “tijd”, kunnen wij stellen dat dimensies een facultatieve tijdsverhouding hebben tot mekaar.  Dus de 4e dim heeft een tijdsverhouding tot de 1e als 1X2X3X4=24.  De 1e tot de 9e als 1X2X3X4X5X6X7X8X9=362.880.  In dit geval is 1 dag in de 1e dim gelijk aan 1000 jaar in de 9e dim of omgekeerd.  Deze verhouding is slechts geldig voor één oneindig kleinste element uit die dimensies.
  
Voorlopig zullen wij ons beperken tot de eerste 4 dimensies, bekeken vanuit het fysieke.
1e Dim - Het Ik-lichaam.
               Een oneindig kleine punt.
               Een element met een oneindig kleine lengte, breedte en hoogte.
2e Dim - Het ether-lichaam.
               Een lijn.
               Een element met een lengte, maar met een oneindig kleine breedte
               en hoogte.
3e Dim - Het astrale-lichaam.
               Een vlak.
               Een element met een lengte en een breedte maar een oneindig
               kleine hoogte.
4e Dim - Het fysieke-lichaam.
               Een inhoud. (gebruikt als benaming voor een element dat men
               in de omgangstaal als 3-dimensionaal benoemt).
               Een element met een lengte, breedte en hoogte.Een 1e dimensie bestaat uit oneindig kleine “elementen” die zich daar onafhankelijk van mekaar bevinden ondanks het feit dat zij de potentie bezitten zich te “verbinden” tot welbepaalde samenstellingen en te functioneren in een bepaalde dimensie.  Het oneindig kleine tijdselement  weerhoud hen er van zich met elkaar te binden.
Daar bevindt zich als het ware de volledige “blauwdruk” van elk mens.
Bij de mens is het de conceptie die maakt dat door de “koppeling” van twee oneindig kleine elementen, met inbegrip van hun “tijdseigenschap”, er een soort kettingreactie ontstaat.


De enige ware levenssfeer is zuiver en tijdloos bewustzijn.
Bewustzijn is stilstaand licht en voor een waarnemer in feite duisternis.
Het Ik is als een lamp die alleen zijn eigen licht kan waarnemen.
Het ‘ Ik’ wordt ‘heilig’ genoemd en ‘bewustzijn’ is ‘geest’
Ik-bewustzijn is dus heilige geest.

Het wezen dat de totaliteit van alle bewustzijn kan waarnemen noemt men God.
Ik-wezens zijn de enige levensvormen die gedeelten van dat bewustzijn kunnen waarnemen.  Men noemt deze bewustzijnswezens geestwezens.

Het Ik is als een lamp in die duisternis.  Hoe groter de lamp, hoe meer bewustzijn het kan waarnemen.  Elk wezen kan slechts zijn eigen licht waarnemen. 
Het doel van de schepping was het creëren van de mogelijkheid om Ik-wezens in staat te stellen hun bewustzijn uit te breiden, wat met stilstaand licht bijna niet mogelijk was.
Het opperwezen wilde dus deze Ik-wezens ‘naar zijn beeld maken’.
Eerst was er het scheppingsoerbeeld waarin dit doel was verwerkt alsook de creatie van tijd.  Het oerbeeld werd in ‘tijd’ geplaatst.
De creatie van tijd veroorzaakte wat men noemt de oerknal.  Een onvoorstelbaar gebeuren waar voor het eerst ook  ‘ruimte’ ontstond.  Bewustzijn dat onder invloed van allerlei energievormen als schijnbare materie kon worden waargenomen onder bepaalde voorwaarden.
Zuivere waarheid omvat alles wat zich in het oorspronkelijk oerbeeld bevindt.
Alles wat zuivere natuur betreft is dus waarheid.
Een mens moet zijn bewustzijn ontdoen van onwaarheden die afwijken van het oerbeeld en zoveel mogelijk waarheden opnemen.

De mens :

DĎ-MENS-IES
DĎ :
De mens is een driegeleed wezen; lichaam, ziel en geest (bewustzijn)
Voor de schepping was de mens alleen een Ik-bewustzijnswezen.
Door evolutie ( ‘vermaterialisering’ van een deel van het oerbeeld’  is er een lichaam ontstaan dat geschikt was voor de samenstelling ‘mens’.

DIMENSIES : tijd

Geestelijke waarheden omzetten in fysieke letters of taal Is zeer moeilijk. Uitgaande van de dualiteit 'zuiver geestelijk" en "fysiek of astraal” zal in het vervolg al datgene dat "zuiver Geestelijk” is bedoeld, met een hoofdletter worden aangeduid.  Zo wordt bvb met Ziel de zuiver geestelijke Ziel aangeduid en met ziel de astrale (of met theoretische materie 'verzwaarde') ziel worden bedoeld.  Om verwarring te voorkomen zal in geen enkel ander geval een hoofdletter worden gebruikt, zelfs niet aan het begin van een zin of bij namen.

bewustzijn is steeds gebonden aan astraliteit of een soort materie.
zuiver Bewustzijn is Waarheid en tijdloos of eeuwig.
tijdens ons fysiek bestaan is het voor de mens onmogelijk een zuiver Bewustzijn te bezitten.  wel kan men door geestelijke ontwikkeling, ­meditatie en devotie, bewustzijn verkrijgen in een der hogere dimensies en alzo het tijdloze bijna benaderen.
bij het verkrijgen van hoger bewust zijn valt op dat tijd totaal anders wordt naarge lang de dimensie waarin men zich bevindt.
het is een verbijsterende ervaring bewustzijn te bezitten in bvb de 11e of 12e dimensie.
Dit bewustzijn en de daarbij horende wetenschap is zo omvangrijk dat bvb de kennis die men heeft gedurende een fractie van een seconde, kan vergeleken worden met de totaliteit van het normale bewustzijn en de daarbij­ horende kennis van vele dagen.
het is dan ook totaal onmogelijk dergelijke ervaring mondeling of schriftelijk mede te delen juist door het enorme tijdverschil. men zou een boek van honderden blz moeten kunnen schrijven op enkele seconden en alzo per dag een volledige bibliotheek vullen.
zuiver Bewustzijn kent geen tijd.  alle bestaande kennis wordt daar gelijktijdig ervaren.
tijd bestaat alleen in de twaalf dimensies en heeft daar een vast berekenbare verhoud ing.
tijd kent drie stadia : verleden, heden en toekomst.
tijd die voorbij is manifesteert zich in een of andere vorm van materie. het fysieke is vermaterialiseerde tijd.
materie bestaat uit verscheidene en verschillende tijdelementen.
lichaam als verleden; ziel als heden; geest als toekomst.
Zuiver Bewustzijn kent geen verleden, de toekomst wordt er ervaren als heden.
men kan een zuiver Bewustzijnsbeeld omschrijven als een Oerbeeld.
elk Oerbeeld is dus zuivere Waarheid.
wordt zulk een Oerbeeld in het Bewustzijn 'bewerkt of herwerkt", dan komt het terecht in dimensies en wordt het in "tijdgebracht en gematerialiseert.
Bewustzijn heeft totaal geen zin als het niet voorzien is van een Ik.  elk Ik omvat een bepaalde "hoeveelheid" Bewustzijn en ervaart slechts dat deel van het Bewustzijn waarover het beschikt.
ook het Totaalbewustzijn heeft een Ik.  dit Ik noemt men God of Allah enz... God is de naam voor het Ik-TotaalBewustzijn.
elk ander Ik heeft slechts Bewustzijn van een klein deeltje van dit TotaalBewust­zijn.

TIJDSVERHOUDING TOT DE 12 DIMENSIES
479001600     1    IK-LICHAAM                                         1
39916800       2     ETHER-LICHAAM                                2
3628800         3    ASTRAAL-LICHAAM                           6
362880           4     FYSIEK-LICHAAM                              24
40320             5    WAARNEMINGEN                            120
5040               6     VERSTAND                                       720
720                 7     BEWUSTZIJN                                  5040
420                 8     GEWAARWORDINGSZIEL..      40320
24                   9    GEMOEDSZIEL                          362880
6                   10    BEWUSTZIJNSZIEL                   362880
2                    11     GEESTZELF                             3991680
1                    12      LEVENSGEEST                479001600

DIMENSIONELE ONTWIKKELING TIJD.

1. Tijd en mens. (Geestelijk)

Verleden = Lichaam (Geestelijk).
Heden = Ziel (Geestelijke).
Toekomst = Geest (Bewustzijn).

Tijd (fysiek)
Ver leden = lichaam (materie).
Heden = ziel (astraal).
Toekomst =  bewustzijn (lager of astraal)

Met zijn waarnemingsorganen kan de mens slechts het verleden waarnemen. Noch het heden, noch de toekomst kan door de mens worden waargenomen. 
Het menselijke denken wordt geleid door het heden, dus de astrale ziel.
Het lager bewustzijn is in feite een kort denkproces dat via het heden (de astrale ziel) wordt veroorzaakt en geleid. 
De “toestand” van de ziel bepaald de "toestand" van het bewustzijn.
Op het ogenblik dat de mens het "heden" meent waar te nemen is het reeds "verleden".
Aangezien het verleden niet kan worden veranderd, dient elke "vernieuwing”, "aanpassing" of "wijziging" van de toekomst te geschieden tijdens het “heden”.
De ziel vormt aldus de basis voor zulke toekomstwijzigingen.
Het heden is een "gebied" waar heel wat gebeurtenissen plaatsvinden, ondanks het feit dat de tijdsduur (fysiek gezien) zo onvoorstelbaar kort Is dat deze onmeetbaar is.
Geestelijk gezien bestaat de toekomst echter uit een ontelbaar aantal opeenvolgende "hedens".  Elk deel van de toekomst zal op een bepaald ogenblik overgaan in “heden”.  Daardoor kunnen verschillende gebeurtenissen worden voorbereid vanuit die toekomst.
TIJD.
Tijd is de aanduiding van een punt in de ontwikkeling van het scheppingsoerbeeld. De voornaamste aanduiding is het HEDEN.
Er zijn drie algemene tijdsindelingen, het VERLEDEN, het HEDEN en de toekomst.
De toekomst is Geest, het heden Ziel en het verleden Materie.
Geest is Ik-Bewustzijn.

Geest (bewustzijn) is werkzaam in de ziel (het heden) en sterft af In het verleden.

Het denken doet zich voor op het ogenblik van dit afsterven.  Men kan dus stellen dat het denken een stervensproces is, zoiets als de opstelling van het testament van de ziel.
Het bepalend element van elk denkproces in al zijn onderdelen wordt bepaald door de afstervende ziel.  Het verdere denkverloop wordt dan afgewerkt door de mens.

Een praktisch voorbeeld.

Een mens heeft, via een of andere wereldgeest, diens onwaarheid opgenomen in de ziel.  Deze onwaarheid, "meestal gevoelens die nauw verbonden zijn met materie", komen langs het vermeende ik-bewustzijn in de ziel en sterven dan af langs het denken om.
Deze "onwaarheden" worden alzo omgezet in "theoretische materie”, dit is in feite een "bewustzijnstoestand” die gebonden is aan materie en aldus onmo­gelijk in het zuiver geestelijke kan gedijen.
Deze  “theoretische materie" komt dus terecht in het “astraalllchaam” van de mens, zoals voedsel terecht komt in ons lichaam.
Het zuivere deel van dit "voedsel" wordt normaal verwerkt tijdens de slaap. De onwaarheden die niet werden opgenomen in het bewustzijn worden door het Ik-bewustzijn verwijderd en vormen onze dromen. De "zware" onwaarheden, namelijk diegene die wel opgenomen werden in het bewustzijn, vormen echter de "theoretische materie" in het astraal lichaam.
Wanneer na de dood het astraallichaam zich terugtrekt uit het etherlichaam, neemt het die "onreinheden" niet mee. Ze vormen als het ware een afdruk in het etherlichaam. Wanneer dit zich op zijn beurt terugtrekt uit het ik-lichaam, blijven de onreinheden daar achter in de vorm van karma.
Aangezien het ik-lichaam met die "belasting" onmogelijk kan opgenomen worden
in de zuiver geestelijke wereld, kan alleen nog een reincarnatie redding brengen.
De mens is in staat zijn karma af te werken of te verwerken.
Hij kan alleen maar opgenomen worden in Christus, na de wedergeboorte.
In feite legt de mens dan zijn oud "lichaam" af en verkrijgt door de weder­geboorte een totaal nieuw lichaam.  Het Ik is dan gereinigd en het lichaam is uit Christus.  Dit is het nieuwe Ik-lichaam
Tijd is een opeenvolging van oneindig korte situaties in de ontwikkeling van het scheppings­oerbeeld.  De voornaamste aanduiding is het HEDEN.
Er zijn drie algemene tudsindelingen, namelijk de TOEKOMST, het HEDEN, en het VERLEDEN.
De toekomst is Geest (Bewustzijn), het heden Ziel en het verleden Materie (Lichaam). Geest is Ik-Bewustzijn.


Geest (bewustzijn) is werkzaam in de ziel (het heden) en sterft af in het verleden.

AUM (soms uitgesproken als amen) of (0 Mensch) is toekomst, heden en verleden.
AUM is het woord, het scheppingsoerbeeld.
AUM ; Toekomst is A, heden is U en verleden is M.

Bij een juiste uitspraak kan men het afsterven van geest via ziel waarnemen in het denken.

Het denken doet zich voor op het ogenblik van dit afsterven.  Men kan dus stellen dat het denken een begeleidend stervensproces is, zoiets als de opstelling van het testament van de ziel.
Het inhoudelijk element van elk denkproces in al zijn onderdelen wordt bepaald door de afstervende ziel.  Het verdere denkverloop wordt dan beďnvloedt en afgewerkt door de mens.

Tijd is een illusie, veroorzaakt door de beperkingen van onze waarnemingsorganen.
Tijd is het synoniem van de schepping.
Tijd is een verschijnsel dat de waarnemingsvorm van bewustzijn stuurt en bepaald.
Wanneer wij tijd (van het oneindig kleine tot het oneindig grote) overschouwen, kunnen wij het resultaat indelen in 12 grote gebieden, dimensies genaamd.
Wanneer wij daarenboven deze indeling bekijken stellen wij vast dat de verhouding dimensies-tijd facultatief is.  Zo is de verhouding van de 1e tot de 9e dimensie 1! tot 9! is, namelijk 1 tot 1X2X3X4X5X6X7X8X9  = ( 1 tot 362.880).
1 dag in de 1e dim is dus gelijk aan 1.000 jaar in de 9e dim.


Tijd kan onderverdeeld worden in drie grote gebieden, namelijk; toekomst, heden en verleden.
Verleden:
Dit is het gebied waarin de fysieke mens zich bevindt en het overgrote deel van zijn kennis opdoet.  Het vormt de basis van de verdere ontwikkeling van zijn beschaving alsook de reden van zijn bestaan.
In onze moderne samenleving beschouwt de overgrote meerderheid dit echter als een levensdoel, waardoor zij een verdere ontwikkeling jammerlijk missen.
Alleen maar leven in en met het verleden is mede door de verleiding van een schijnbaar gelukkig (luxeleven) een ware plaag geworden voor de mensheid.
Oorlog, haat, geweld en nijd is daarvan het gevolg.
Materie is altijd verleden.  Leven in, voor en door materie is leven in en met het verleden.  Materie is een zeer tijdelijk verschijnsel en zal uiteindelijk verdwijnen. 
De mens moet leren omgaan met die zaken en vooral het bestaan ervan relativeren.

De waarnemingsorganen van de mens (en trouwens ook van dieren) zijn zo ingericht dat zij alleen maar het verleden kunnen omvatten.
Dit is het lichaam van de mens.
Gelukkig voor ons hebben wij ook nog de ziel en de geest (bewustzijn).